Projekti

Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus

Atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam noteiktajam Latvijas vides politikas virsmērķis ir nodrošināt  iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli. Īstenojot projektu tiks izstrādāta apmācību programma profesionālam auditorijām, lai palielinātu mērķa grupu zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu īstenošanā, kuri saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, tādejādi tiks veicināta atbilstība gan pamatnostādnēm, gan vietējiem un starptautiskiem mērķiem vides un klimata pārmaiņu jomā.

Projekta mērķis ir izstrādāt un organizēt apmācību programmu profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, lai palielinātu mērķa grupu zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu īstenošanā, kuri saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Lai risinātu augstāk minētās problēmas un sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas šādas projekta pamataktivitātes:

  • Apmācības- praktisko semināru cikls profesionālām auditorijām  par klimata pārmaiņu novēršanu un SEG samazināšanu, izmantojot AER;
  • Mācību informatīvo materiālu, tai skaitā 5 informatīvo bukletu par klimata pārmaiņu novēršanu un SEG samazināšanu, izmantojot AER, sagatavošana un aprobācija.

Projekta mērķauditorija un mērķa grupas ietver pašvaldību vadību, valsts pārvaldes darbiniekus, vides speciālistus un kontroles dienestus, lauksaimniecības konsultāciju un atbalsta iestāžu vadošos darbiniekus,  atbilstošās nozares profesionālās un augstākās izglītības pedagogus u.c. Izstrādātā apmācību programma būs piemērota vairāk nekā 5 dažādu nozaru profesionāļu apmācībai (vides nozares speciālistiem, projektu īstenotājiem, lauksaimniekiem, enerģētiķiem u.c.) kā arī pašvaldību pārstāvjiem,  tehniskās un vides izglītības pedagogiem un sabiedrībai kopumā, jo tajā iekļautās tēmas ir aktuālas un saistītas ar saistītas ar klimata pārmaiņām un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Izstrādātie un sagatavotie bukleti par Latvijai piemērotākajiem atjaunojamiem energoresursiem dos iespēju uzrunātajai auditorijai un citiem interesentiem izprast kā AER izmantošana var mazināt klimata pārmaiņas, kas nepieciešams, lai ražotu atjaunojamo enerģiju un saprātīgi attiektos pret apkārtējo vidi.

Ir plānots, ka pedagogi ar izstrādātajiem materiāliem varēs pilnveidot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mācību moduļus tādos dabas- un tehnisko zinātņu mācību priekšmetos, kā “vides zinības”, “zaļā domāšana” u.c. 

Lai sasniegtu projekta mērķi un varētu īstenot projekta aktivitātes, projekta īstenošanā tiks iesaistīts projekta partneris no Norvēģijas Norsk Energi

Atbalsta: